Las verduras  vegetables

  


 
 

=  I like it.


 

= I don't like it.

 


 English  Spanish
 I like it Me gusta 
I don't like it  No me gusta 
 I like them Me gustan 
 I don't like them No me gustan